AMO-Trycks integritetspolicy

På AMO-Tryck är det viktigt för oss att du känner dig trygg. Här nedan informerar vi om hur vi sparar och behandlar dina personuppgifter.

AMO-Trycks integritets policy

AMO-Tryck arbetar enligt GDPR förordningen.
När personuppgifter behandlas har den personuppgiftsansvarige en skyldighet att lämna viss information till de registrerade. Med anledning av uppdraget kommer personuppgifter att behandlas av AMO-Tryck och eventuellt av dess konsulter.

AMO-Tryck behandling av personuppgifter

AMO-Tryck behandlar personuppgifter enligt gällande rätt. De personuppgifter som kommer att behandlas erhålls från kunden, dess koncernbolag, eller allmänt tillgängliga källor. Dessa avser behöriga företrädare och andra personer vars personuppgifter behövs för att hantera kundrelationen samt verklig huvudman.

De kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas för ovan nämnda ändamål är bl.a. kontaktuppgifter som namn, adress, telefonnummer, e-postadress samt uppgifter om avdelningstillhörighet och befattning.

AMO-Tryck kan även komma att behandla personuppgifter såsom namn, avdelningstillhörighet, befattning och e-postadresser. Detta för att informera nyheter inom marknadsföringsområdet samt för att skicka ut nyhetsbrev och annan marknadsföring. Behandling för dessa ändamål är nödvändig för AMO-Trycks berättigade intresse av att kunna nå ut till anställda hos kunder som kan vara intresserade av marknadsföring och nyheter inom områden som är relevanta för dessa personers befattningar.

Personuppgifter kan komma att behandlas av AMO-Trycks underleverantörer och annan som anlitas av AMO-Tryck i syfte att utföra de åtgärder som omnämns ovan på AMO-Trycks uppdrag. Personbiträdesavtal upprättas alltid vid anlitande av tredje part.

AMO-Tryck ser enligt lag till att den information som behandlas med anledning av uppdraget inte blir tillgänglig för obehöriga, vilket innebär att personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt.
Säkerhet vid behandling av personuppgifter

AMO-Tryck ansvarar enligt gällande rätt för att de personuppgifter som behandlas skyddas genom erforderliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder med beaktande av vad som är lämpligt i förhållande till personuppgifternas karaktär och känslighet. AMO-Trycks system och organisation är ordnade så att obehöriga personer inte har tillgång till de personuppgifter som behandlas med anledning av uppdraget.

Lagring av personuppgifter

Personuppgifterna kommer inte behandlas under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.

Rättigheter till rättelser eller borttagning av uppgifter

Registrerade har i vissa fall rätt att begära att få information om huruvida personuppgifter som rör den registrerade behandlas och i så fall rätt att få tillgång till personuppgifterna. Registrerade har vidare rätt att få felaktiga personuppgifter som rör den registrerade rättade. Vidare kan registrerade ha rätt att få sina personuppgifter raderade, rätt att begära begränsning av behandlingen av personuppgifter som rör den registrerade eller invända mot sådan behandling. Registrerade har också rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet om behandlingen.

Vill du komma i kontakt med oss gällande integritets policyn kontakta:
AMO-Tryck
info@amotryck.se